Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody

Zawodowy kurs kwalifikacyjny z zakresu mechatroniki

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi serdecznie zaprasza na bezpłatny zawodowy kurs kwalifikacyjny z zakresu mechatroniki, dedykowany dla mechanika maszyn szwalniczych, organizowany we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii jest placówką powołaną przez Samorząd Województwa Łódzkiego, której zadaniem jest stworzenie szansy na podniesienie lub zdobycia kwalifikacji wszystkim zainteresowanym.

Proponowana liczba godzin kursu: 605 (w zależności od wykształcenia), w tym ok. 270 godzin to zajęcia praktyczne.

Proponowany wymiar czasowy kursu to 3 semestry (1,5 roku), zajęcia rozpoczną się od stycznia 2014. Zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w siedzibie szkoły w Łodzi, na ul. Narutowicza 122, (możliwa jest częściowa realizacja godzin metodą e- learning).

Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie monter mechatronik, w zakresie danej kwalifikacji (w tym przypadku „Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych-symbol E.3).

Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE). Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji E.3 otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje  w zakresie wyżej wymienionej kwalifikacji.

Warto również zauważyć, że realizacja powyższych godzin kursu umożliwia w stosunkowo krótkim czasie uzyskanie kolejnych kwalifikacji w różnych zawodach, a tym samym uzyskania dyplomu/dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie/zawodach również na poziomie technikalnym.

Aby podnieść swoje kwalifikacje wystarczy złożyć w sekretariacie Centrum oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej (nie jest wymagana matura), wypełniony kwestionariusz osobowy - dostępny w sekretariacie oraz na stronach internetowych szkoły, trzy zdjęcia oraz zaświadczenie lekarskie.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi

90-145 Łódź, ul. G. Narutowicza 122, 42 631 98 48, 0-784 207 390

www.nowoczesnaszkola.edu.pl